• ยินดีต้อนรับ
    สู่รั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทำไมต้อง Msc@UBU

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาควิชาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมที่เหมาะ และเอื้อต่อการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์