ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชา :


ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร :
CV & Contact :

เลขานุการภาควิชา :
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์
monruedee.k@ubu.ac.th ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4499 Room: SC209