ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชา :


รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร :
CV & Contact :

รองหัวหน้าภาควิชา :

'
ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
CV & Contact :

เลขานุการภาควิชา :


นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์
monruedee.k@ubu.ac.th ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4499 Room: SC209