วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

 

พันธกิจ

  • สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรมและดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
  • วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
  • บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเรียนรู้กับชุมชน
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยการบูรณาการกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

  • สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สังคมและประเทศ
  • บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อการธำรงรักษา
  • บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข