บุคลากรสายสนับสนุน

นายเอกนรินทร์ คำคูณ

นายเอกนรินทร์ คำคูณ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

akenarin.k@ubu.ac.th
4440
Room: SC202

นางกานต์อนงค์ นิตรักษ์

นางกานต์อนงค์ นิตรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

kananog.n@ubu.ac.th
4443
Room: SC209

นายปิยะเลิศ โนนแก้ว

นายปิยะเลิศ โนนแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

piyalert.n@ubu.ac.th
4592
Room: SC209

นางสาวพูลพิศมัย ไพศาลธรรม

นางสาวพูลพิศมัย ไพศาลธรรม

ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง

poonpisamai.p@ubu.ac.th
4442
Room: SC209

นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์

นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

monruedee.k@ubu.ac.th
4499
Room: SC209

นายอภัยวรรณ สุระพร

นายอภัยวรรณ สุระพร

ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

apaiwan.s@ubu.ac.th
4490
Room: SC240

นายอัครรัตน์  กอบเกื้อ

นายอัครรัตน์ กอบเกื้อ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

akarat.g@ubu.ac.th
4430
Room: SC209

นายสุรเชษฐ์ ศรีกำพล

นายสุรเชษฐ์ ศรีกำพล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ

kamod2534kamod@gmail.com
4471
Room: SC240