บุคลากรสายวิชาการ

คณิตศาสตร์

ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร

ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

supot.s@ubu.ac.th
4648
ห้องพัก: SC434

ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง

ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง

ตำแหน่ง อาจารย์

sakda.n@ubu.ac.th
4521
ห้องพัก: SC426

ผศ.ดร.ศราวุธ แสนการุณ

ผศ.ดร.ศราวุธ แสนการุณ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

sarawut.s@ubu.ac.th
4437
ห้องพัก: SC428

ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู

ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

weerayuth.ni@ubu.ac.th
4612
ห้องพัก: SC406

อาจารย์รตี โบจรัส

อาจารย์รตี โบจรัส

ตำแหน่ง อาจารย์

ratee.b@ubu.ac.th
4458
ห้องพัก: SC223

รศ.ดร.มนกรณ์ วัฒนทวีกุล

รศ.ดร.มนกรณ์ วัฒนทวีกุล

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

manakorn.w@ubu.ac.th
4462
ห้องพัก: SC227

ผศ.ดร.ไพรินทร์ สุวรรณศรี

ผศ.ดร.ไพรินทร์ สุวรรณศรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

puirin.s@ubu.ac.th
4605
ห้องพัก: SC427

ดร.พัชรี วงษาสนธิ์

ดร.พัชรี วงษาสนธิ์

ตำแหน่ง อาจารย์

patcharee.w@ubu.ac.th
4454
ห้องพัก: SC220

ดร.นงคราญ สระโสม

ดร.นงคราญ สระโสม

ตำแหน่ง อาจารย์

nongkhan.s@ubu.ac.th
4457
ห้องพัก: SC222

ดร.ธนวิทย์ จีรุพันธ์

ดร.ธนวิทย์ จีรุพันธ์

ตำแหน่ง อาจารย์

thanawit.j@ubu.ac.th
4450
ห้องพัก: SC210

ผศ.ดร.ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล

ผศ.ดร.ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

titarii.w@ubu.ac.th
4447
ห้องพัก: SC205

ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง

ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง

ตำแหน่ง อาจารย์

jirachaya.j@ubu.ac.th
4456
ห้องพัก: SC233

ดร.กฤษดา นารอง

ดร.กฤษดา นารอง

ตำแหน่ง อาจารย์

kridsada.n@ubu.ac.th
4609
ห้องพัก: SC430

ดร.กนกพร ช่างทอง

ดร.กนกพร ช่างทอง

ตำแหน่ง อาจารย์

kanokporn.c@ubu.ac.th
4465
ห้องพัก: SC230


สถิติ

ผศ.คณิศา โชติจันทึก

ผศ.คณิศา โชติจันทึก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

kanisa.c@ubu.ac.th
-
ห้องพัก: SC204

อาจารย์ธนาตย์ เดโชชัยพร

อาจารย์ธนาตย์ เดโชชัยพร

ตำแหน่ง อาจารย์

tanart.d@ubu.ac.th
4512
ห้องพัก: SC413

ผศ.ดร.บรรทม สุระพร

ผศ.ดร.บรรทม สุระพร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

bunthom.s@ubu.ac.th
4461
ห้องพัก: SC226


วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ

ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ

ตำแหน่ง อาจารย์

kriengsak.t@ubu.ac.th
4452
ห้องพัก: SC218

ผศ.ชยาพร แก่นสาร์

ผศ.ชยาพร แก่นสาร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

chayaporn.k@ubu.ac.th
4460
ห้องพัก:

ดร.ทศพร จูฉิม

ดร.ทศพร จูฉิม

ตำแหน่ง อาจารย์

tossaporn.c@ubu.ac.th
4464
ห้องพัก: SC217

ดร.ไพชยนต์  คงไชย

ดร.ไพชยนต์ คงไชย

ตำแหน่ง อาจารย์

phaichayon.k@ubu.ac.th
4445
ห้องพัก: SC203

ดร.วราวุฒิ  ผ้าเจริญ

ดร.วราวุฒิ ผ้าเจริญ

ตำแหน่ง อาจารย์

warawoot.p@ubu.ac.th
4449
ห้องพัก: SC207

อาจารย์วาสนา เหง้าเกษ

อาจารย์วาสนา เหง้าเกษ

ตำแหน่ง อาจารย์

wasana.n@ubu.ac.th
4453
ห้องพัก: SC219

ดร.วิชิต  สมบัติ

ดร.วิชิต สมบัติ

ตำแหน่ง อาจารย์

wichit.s@ubu.ac.th
4446
ห้องพัก: SC204

ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน

ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน

ตำแหน่ง อาจารย์

supawadee.h@ubu.ac.th
4593
ห้องพัก: SC228

อาจารย์วาโย  ปุยะติ

อาจารย์วาโย ปุยะติ

ตำแหน่ง อาจารย์

wayo.p@ubu.ac.th
-
ห้องพัก:


เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์

อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์

ตำแหน่ง อาจารย์

kuntara.c@ubu.ac.th
4402 , 4516
Room: SC421

ดร.ชัชวิน นามมั่น

ดร.ชัชวิน นามมั่น

ตำแหน่ง อาจารย์

chatchawin.n@ubu.ac.th
4515, 4439
Room: SC420

รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร

รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

chanchai.s@ubu.ac.th
4523
Room: SC405

ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

ตำแหน่ง อาจารย์

nadh.d@ubu.ac.th
4602, 4408
Room: SC429

ดร.ปิยะนันท์ พนากานต์

ดร.ปิยะนันท์ พนากานต์

ตำแหน่ง อาจารย์

piyanan.p@ubu.ac.th
4603
Room: SC428

อาจารย์พิชิต โสภากันต์

อาจารย์พิชิต โสภากันต์

ตำแหน่ง อาจารย์

phichit.s@ubu.ac.th
4520
Room: SC425

ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร

ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

wongkot.s@ubu.ac.th
4519
Room: SC424

ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร

ดร.สมปอง เวฬุวนาธร

ตำแหน่ง อาจารย์

sompong.v@ubu.ac.th
4636
Room: SC423

อาจารย์อนุพงษ์ รัฐิรมย์

อาจารย์อนุพงษ์ รัฐิรมย์

ตำแหน่ง อาจารย์

anupong.r@ubu.ac.th
4514
Room: SC419

ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง

ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง

ตำแหน่ง อาจารย์

anusorn.b@ubu.ac.th
4647
Room: SC431

อาจารย์อัปสร อินทิแสง

อาจารย์อัปสร อินทิแสง

ตำแหน่ง อาจารย์

upson.i@ubu.ac.th
4517
Room: SC422

อาจารย์ชุมพร หลินหะตระกูล

อาจารย์ชุมพร หลินหะตระกูล

ตำแหน่ง อาจารย์

choomporn.l@ubu.ac.th
4511
Room: SC433

อาจารย์ธวัชชัย สลางสิงห์

อาจารย์ธวัชชัย สลางสิงห์

ตำแหน่ง อาจารย์

tawatchai.s@ubu.ac.th
4652
Room: SC408

อาจารย์อาทิตย์ บุญเริง

อาจารย์อาทิตย์ บุญเริง

ตำแหน่ง อาจารย์

artid.b@ubu.ac.th
4507
Room: SC407

อาจารย์ณัฏฐ์นรี โสภากันต์

อาจารย์ณัฏฐ์นรี โสภากันต์

ตำแหน่ง อาจารย์

nomail@ubu.ac.th
-
Room:

อาจารย์วรยุทธ วงค์นิล

อาจารย์วรยุทธ วงค์นิล

ตำแหน่ง อาจารย์

nomail2@ubu.ac.th
-
Room: