ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับทุน Cheryl Robertson จำนวน 2 ทุน


ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับทุน Cheryl Robertson จำนวน 2 ทุน ดังนี้

1.นายทรงศักดิ์ วันทา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.นายธนภัทร แววศรี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ