ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับทุน เครือนพคุณ จำนวน 3 ทุน


ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับทุน เครือนพคุณ จำนวน 3 ทุน ดังนี้ 

1.น.ส.รัชนีพร ยะราช นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

2.น.ส.ธาราทิพย์ วรรคสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

3.นายธนภัทร แววศรี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ