ประกาศให้ทุน "Cheryl Robertson" จำนวน 2 ทุน


ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับทุน ดังนี้

ทุน "Cheryl Robertson" จำนวน 2 ทุน ทุนละ 1500 บาท

คุณสมบัติของผู้รบทุน

- นักศึกษาสาขา คณิตศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

- เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษ

การขอรับทุน

- ให้นักศึกษารับแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลใบสมัครส่งที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 

- ส่งข้อมูลการขอรับทุนมาที่สำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ภายในวันจันทร์ที่ 5  มีนาคม 2561

ไฟล์แนบ: ymcOxuWyJv.pdf