ประกาศให้ทุน "เครือนพคุณ" จำนวน 3 ทุน


ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับทุน ดังนี้

1. ทุน "เครือนพคุณ" จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1500 บาท

คุณสมบัติของผู้รบทุน

- นักศึกษาสาขา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
- เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้มี “จิตอาสา”

การขอรับทุน

- ให้นักศึกษาเขียนประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำจิตอาสา เล่าเรื่องราวสิ่งที่ได้จากการทำจิตอาสา ได้อะไร/เปลี่ยนตัวเราอย่างไร เขียนด้วยลายมือ ไม่เกิน 2 หน้า A4

ส่งข้อมูลการขอรับทุนมาที่สำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ ภายในวันจันทร์ที่ 5  มีนาคม 2561

ไฟล์แนบ: kyCQdZ6qAm.pdf