ม.อุบลฯ โชว์เจ๋ง... “หนังสือประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ด้วยเทคโนโลยี AR


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อจัดทำ “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหัวหน้าโครงการจัดทำหนังสือดังกล่าว โดยการศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศในอาเซียน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้กำหนดและจัดทำโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา เพื่อบริการวิชาการและช่วยกันคนละไม้ละมือในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีของเราให้แก่นักศึกษา และเยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบถึงการนำเอาเทคโนโลยี AR ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอที่สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากในครั้งนี้

ลิงก์ข่าว: http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=13404

ลิงก์ข่าว 2: http://www.guideubon.com/2.0/candlefestival/ar-ubon-candlefestival/

ลิงก์ข่าว 3: http://workpointtv.com/news/39021