ภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ธรรมศาลา คณะวิทยาศาสตร์


ในวันที่ 7 ก.ค. 60 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ธรรมศาลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี