ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ที่ได้รับรางวัล ระดับชมเชย จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล วงเวียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ที่ได้รับรางวัล ระดับชมเชย จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT"  โดยมี ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง และ รศ.ดร.รตนกร วัฒนทวีกุล เป็นที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (The 3rd Conference on Science Technology and Innovation) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อจันทร์วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบบออนไลน์ (Online Conference)


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย มลฤดี กาญจนวงษ์ : ประกาศเมื่อ 08 เม.ย. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 144992 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม