งานบริหาร
หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร
CV & Contact

เลขานุการภาควิชา
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์
monruedee.k@ubu.ac.th ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4499 Room: SC209

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
Previous Ver.