ประวัติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ภาระงานหลักคือ จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ และผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ในปีการศึกษา 2548 ทำการเปิดสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ส่วนในระดับปริญญาโท ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ เริ่มเปิดสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ในปีการศึกษา 2550 เปิดสอนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในปีการศึกษา 2551 เปิดสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาโท นอกจากนั้นภาควิชาคณิตศาสตร์ฯยังมีภาระงานรองอื่นๆ ได้แก่การบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ การใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ