คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.ชัชวิน นามมั่น

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์